Cestovní ruch a rekreace

V regionu Cezava existují v rámci jižní Moravy i České republiky pouze průměrné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Největší potenciál spočívá v kulturně historických památkách a atraktivitách území. Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu je zvýrazněn výhodnou polohou území v zázemí brněnské aglomerace, což je zdůrazněno i dobrým dopravním spojením s Brnem.

Turistické cíle a atraktivity

Region Cezava nabízí svým návštěvníkům celou řadu turistických cílů a atraktivit, přestože nemá jako celek příznivé krajinné předpoklady pro využití v oblasti aktivit cestovního ruchu a rekreace. Jedná se většinou o intenzivně zemědělsky využívanou oblast rovinného charakteru (Dyjsko-svratecký úval), která přechází ve zvlněnou pahorkatinu pouze v okrajových částech mikroregionu (oblast Výhonu, Prackého kopce a jihozápadního okraje Ždánického lesa). Region je charakteristický velice nízkou lesnatostí (podíl lesů na rozloze mikroregionu činí pouze 4,4%, pro srovnání v Jihomoravském kraji se jedná o 33%). Mírně zvlněná krajina mikroregionu (nadmořská výška se pohybuje v intervalu 180 - 380 m n. m.) skýtá dobré podmínky pro cykloturistiku. Atraktivní cíl pro cykloturistické a pěší výlety skýtají rozsáhlé a velmi zachovalé lesní partie Ždánického lesa, které leží v blízkém sousedství mikroregionu jihovýchodním směrem. Za jednu z možných nástupních cest do oblasti Ždánického lesa lze zvolit trasu starodávné kupecké cesty Těšanka, která v minulosti tvořila jednu z odboček Jantarové stezky a vedla z Těšan přes Ždánický les k Buchlovu a Velehradu.

Z přírodních památek a zajímavostí, nacházejících se na území Regionu Cezava, jmenujme např. Písky (přírodní památka, výskyt pískomilné květeny a živočichů v nivě Litavy - k.ú. Žatčany) a Nové Hory (přírodní památka, sz. svah Výhonu, výrazně modelovaný sesuvy v mladotřetihorních jílech a vápencích, s rostlinnými společenstvy vzácných a ohrožených druhů rostlin - k.ú. Blučina).

Turisticky daleko silnější lákadla na území Regionu Cezava představují kulturně historické památky a atraktivity. Do katastrů obcí Žatčany a Telnice zasahuje krajinná památková zóna Slavkovské bojiště. Bezprostředně za hranicí regionu se nachází jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst areálu bojiště, Mohyla míru na Prackém kopci. Jedná se o secesní památník z let 1910 - 1912, první mírový památník v Evropě. Pod kaplí se nachází ossarium s ostatky padlých z bitvy 2.12.1805, které byly na bojišti nalezeny ve 20. století. V roce 1925 byl postaven objekt muzea s expozicí o bitvě. Památník se nachází na místě, kde francouzský armádní sbor rozhodl o vítězství v bitvě. Památník Mohyla míru navštíví ročně přibližně 30 tis. návštěvníků, z větší části cizinců.

Z dalších významnějších turistických cílů jmenujme obce Blučina, Těšany, Měnín, Moutnice, Žatčany a Telnice.

V Těšanech se nachází raně barokní jednoposchoďový zámek, v barokní kovárně z 18. století je umístěna expozice kovářství a kolářství, součást Technického muzea v Brně. Na návsi a v okolí kovárny stojí několik barokních soch. V Moutnicích se nachází několik historických selských stavení a rozařínská zvonice, v Blučině pozdně renesanční budova radnice.

Dominantami řady obcí mikroregionu jsou církevní stavby a památky. Z církevních staveb uveďme například mohutný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blučině, jedná se o kostel s pozdně románským jádrem z konce 13. století, později upravovaný v období gotiky a renesance, v Měníně farní kostel sv. Markéty s gotickým jádrem z konce 14. století a barokní lodí z konce 17. století a kapli sv. Floriána, v Moutnicích pozdně románský farní kostel sv. Jiljí ze 13. století, v Nikolčicích rokokový farní kostel sv. Jakuba Staršího z 18. století a funkcionalistická stavba evangelického kostela, v Otnicích pozdně klasicistní kostel sv. Aloise a sv. Havla, v němž se nachází gotická socha Madony, v Telnici původně románský farní kostel sv. Jana Křtitele z 12. stol., v Těšanech kostel sv. Barnabáše a kaple vybudovaná v letech 1946 - 1947 politickými vězni, kteří se vrátili z koncentračních táborů, v Žatčanech v jádru gotický farní kostel Nejsvětější Trojice ze 14 století, který byl později několikrát upravován.

Jako specifikum mikroregionu může být chápáno množství archeologických nalezišť na katastrech obcí Blučina (připravuje se zde projekt Archeoparku), Otnice, Telnice, Těšany, Žatčany.

Nesporně významnou roli v turistické nabídce mikroregionu tvoří vinařství a vinařská turistika. Území Regionu Cezava patří do Velkopavlovické vinařské podoblasti. Významnějšími vinařskými obcemi mikroregionu jsou Blučina s vinným sklepem Milana Hanuše, Nikolčice, Těšany. Obce Blučina, Měnín, Moutnice, Nikolčice, Otnice, Telnice, Těšany jsou zapojeny do projektu Moravské vinařské stezky (obce s výjimkou Nikolčic by měly ležet na trase plánované Brněnské vinařské stezky, obec Nikolčice leží na trase Velkopavlovické vinařské stezky.

Cyklotrasa LVA-Slavkovské bojiště

MAPA ZDE /lva-cezava-pdf.pdf

Aktuálně

Těšany21.06.2024 - 23.06.2024

Fotbalový turnaj ? BISON Cup Výroční 90 let kopané

Telnice22.06.2024

Posezení s cimbálovou muzikou Aleše Smutného

Telnice22.06.2024

Předhodová zábava

Telnice22.06.2024

Ruční stavění máje

Těšany22.06.2024 - 23.06.2024

Setkání kovářů damascenské oceli. Damask 19

Otnice22.06.2024 - 23.06.2024

Aloiské hody

Žatčany22.06.2024

Divadlo v sokolovně

Telnice23.06.2024

Hodová mše svatá

Telnice23.06.2024

Krojovaný průvod

další kulturní akce...
Copyrights © 2008-2024 Synetix, s. r. o.