Stanovy svazku, Dodatek č. 1, Dodatek č. 2

Stanovy dobrovolného svazku obcí Region Cezava

Část I. - Základní ustanovení

Článek 1
Založení svazku a jeho právní postavení

Dobrovolný svazek obcí Region Cezava byl založen smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí, uzavřenou v souladu s § 49 až 53 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění
Dobrovolný svazek obcí Region Cezava je právnickou osobou (dále jen svazek) a jeho členky mohou být pouze obce.
Dobrovolný svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Článek 2
Název a sídlo členů svazku

Název a sídlo členů svazku:

Obec Blučina, nám. Svobody 119, PSČ 664 56, IČ: 281611
Obec Měnín, Měnín 34, PSČ 664 57, IČ: 282090
Obec Moutnice, Moutnice 277, PSČ 664 55, IČ: 282154
Obec Nesvačilka, Nesvačilka 100, PSČ 664 54, IČ: 637505
Obec Nikolčice, Hlavní 85, PSČ 691 71, IČ: 283410
Obec Otmarov, Otmarov 56, PSČ 664 57, IČ: 488259
Obec Otnice, Dědina 479, PSČ 683 54, IČ: 292206
Obec Telnice, Růžová 243, PSČ 664 59, IČ: 282677
Obec Těšany, Těšany 141, PSČ 664 54, IČ: 282693
Obec Žatčany, Obec Žatčany 125, PSČ 664 53, IČ: 282944

Článek 3
Název, sídlo dobrovolného svazku

Název dobrovolného svazku: Region Cezava
Sídlo dobrovolného svazku: Růžová 243, 664 59 Telnice
IČ : 711 81 199

Článek 4
Trvání svazku

Dobrovolný svazek (svazek) se zakládá na dobu neurčitou.
Předseda svazku má právo zřídit v místě svého působení úřadovnu s cílem přiblížit organizačně administrativní práce výkonu jeho funkce. Tímto ustanovením není dotčeno sídlo svazku podle článku 3.

 
 
 
Článek 5
Statut svazku
 

Svazek je samostatnou právnickou osobou, odpovídající veškerým svým majetkem za nesplnění povinnosti vůči třetím osobám.
Členové svazku neručí za závazky svazku vlastním majetkem.

Článek 6
Předmět činnosti svazku

Předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku zejména při:

zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
úkolech v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
udržení, obnově a rozvoji místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu a rozvoj obcí,
rozvoji hospodářství v obcích s využitím místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva,
zachování a obnově vlastního obrazu obcí, jejich sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a krajině,
úpravě a čistotě veřejných prostorů a staveb, zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí,
udržení, obnově a rozvoji účelného využívání přirozeného produkčního potenciálu venkovské krajiny, při zachování a rozvíjení jejích přírodních, obytných a estetických hodnot,
výměně zkušeností z realizace místních programů obnovy vesnice a formulování společných stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy vesnice,
operativním předávání informací o programech obnovy a rozvoje vesnice (u nás i v zahraničí),
vytváření podmínek pro systematický komplexní rozvoj území svazku dle strategických rozvojových dokumentů svazku.

 

Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku jako celku. Pro uvedené akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty v souladu s právními předpisy.

 

Část II. - Členství ve svazku, členské příspěvky

Článek 7
Členství ve svazku

Členem svazku se může stát každá obec, která se chce účastnit prací při naplňování předmětu činnosti svazku.
Členství ve svazku je dobrovolné. Vzniká zapsáním do seznamu členů po schválení VH.
O členství ve svazku se může ucházet město nebo obec na základě rozhodnutí příslušného zastupitelstva města či obce. O přijetí na základě písemné přihlášky rozhoduje valná hromada.
Každý člen svazku je ve svazku zastoupen jedním zástupcem, přičemž každý člen má jeden hlas.
Členství ve svazku neomezuje právo členů svazku vstupovat do jiných sdružení právnických osob, resp. svazků obcí.
Členstvím ve svazku zůstávají nedotčené působnosti, pravomoci a odpovědnost samosprávných orgánů sdružených měst a obcí.
Členové svazku mají právo:

účastnit se valné hromady prostřednictvím svého delegáta s hlasem rozhodujícím, případně toto právo delegovat na jiného člena svazku,
volit orgány svazku a kandidovat do nich své zástupce,
účastnit se delegovanými odborníky činností v komisích svazku,
využívat majetek a zařízení svazku,
vyžadovat od výkonných a kontrolních orgánů svazku informace o jeho činnosti, finanční situaci a nahlížet do jejich dokladů.

Členové svazku jsou povinni:

napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů svazku vymezených v předmětu činnosti a vyplývajících z usnesení orgánů svazku,
aktivně se podílet na práci svazku, zejména zúčastnit se zasedání valné hromady a dalších orgánů svazku, v nichž mají svého delegáta,
chránit dobré jméno svazku,
respektovat rozhodnutí svazku, která byla právoplatně přijata,
přispívat svou činností k rozvoji venkova, dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy,
zaplatit členský příspěvek.

Členství ve svazku zaniká:

rezignací na členství ze strany člena doručenou v písemné formě předsedovi svazku,
rozhodnutím valné hromady svazku o vyloučení,
písemnou výpovědí členské obce,
neuhrazením členských příspěvků do 12 kalendářních měsíců od data jejich splatnosti,
vyloučením ze svazku,
zánikem svazku,
zánikem obce jako právnické osoby.

Výpovědní lhůta je jednoletá. Písemná výpověď musí být podána na adresu svazku nejpozději do 31.12. běžného roku a členství ve svazku pak končí k 31.12. roku následujícího. Jiný termín skončení členství je přípustný pouze ve výjimečných případech (např. při zániku právní subjektivity obce). Obec, která podala výpověď z členství ve svazku, se tím nezbavuje povinnosti zaplatit ve výpovědní lhůtě stanovený roční členský příspěvek.

Vyloučení ze svazku je mimořádným způsobem zániku členství.  Lze jej použít jen při hrubém porušení stanov, za který se považuje např. zcizení majetku svazku, poškození dobrého jména svazku, protiprávního jednání obce vůči svazku apod.  K vyloučení ze svazku musí dát souhlas nejméně 2/3 členů svazku.

Obec, které skončilo členství ve svazku, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy svazku za závazky svazku, vzniklými v době jejího členství ve svazku, pokud při skončení členství obce nedošlo ohledně těchto závazků k dohodě o jejich vypořádání.

 

Odstupující člen svazku má právo na majetkové vypořádání postupem shodným s vypořádáním při zrušení svazku podle článku 24. těchto stanov.

Při zániku členství nevzniká členu svazku nárok na vrácení členského příspěvku.

Článek 8
Členské příspěvky

Činnost svazku je financována zejména z ročních členských příspěvků členů, darů, příjmů z publikační činnosti a finančních dotací ze státních i nestátních zdrojů.
Každý člen svazku je povinen uhradit členské příspěvky ve výši, kterou stanoví valná hromada svazku. Termíny úhrady členských příspěvků stanoví valná hromada svazku.
Členské příspěvky se hradí bezhotovostním převodem na účet svazku, pokud valná hromada svazku nerozhodne jinak.

 

Část III. - Organizace svazku

Článek 9
Orgány svazku

Orgány svazku jsou:

valná hromada,
předsednictvo,
revizní komise,
předseda svazku.

Do orgánů svazku mohou být voleni pouze členové svazku.

 

 

A) Valná hromada

Článek 10
Postavení a působnost valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Je tvořena zástupci všech členů svazku.
Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

rozhodnutí o změně stanov,
rozhodnutí o výši členských příspěvků,
rozhodnutí o termínu a způsobu úhrady členských příspěvků,
volba a odvolání členů předsednictva, včetně volby předsedy a místopředsedy svazku,
jmenování tajemníka svazku v případě, je-li tato funkce zřízena,
přijetí a vyloučení člena svazku (viz článek 7),
volba členů revizní komise,
schválení rozpočtu a závěrečného účtu svazku, a rozhodovat o použití volných finančních prostředků, o rozdělení zisku a případné úhradě ztráty svazku,
rozhodnutí o sloučení, rozdělení, ukončení činnosti a jiných změnách právní formy svazku,
rozhodnutí o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku svazku,
schválení jednacího řádu valné hromady, předsednictva a revizní komise
rozhodnutí o nabytí a převodu investičního majetku
rozhodnutí o dalších otázkách, které si valná hromada k rozhodnutí vyhradí,
schvalování jednotlivých akcí a aktivit svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich,
rozhodování o účasti svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech,
schvalování formy a výši odměn osobám, pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací,
rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku.

Valná hromada může svěřit předsednictvu část své pravomoci provádět rozpočtová opatření.

Článek 11
Jednání valné hromady

Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok.
Každý člen svazku je oprávněn účastnit se prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní. Každý člen svazku má jeden hlas.
Té části valné hromady, která projednává a schvaluje účetní závěrku, se může zúčastnit též auditor, který ověřoval účetní závěrku svazku.
O účasti dalších osob (např. hostů) může rozhodnout předsednictvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.
Způsob svolání a jednání valné hromady upravuje jednací řád valné hromady.

 

 

Článek 12
Rozhodování valné hromady

Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů svazku.
O dodatečném zařazení dalšího bodu na pořad jednání, který nebyl uveden v oznámeném pořadu jednání, rozhodne valná hromada hlasováním.
Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů svazku, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdána nejméně nadpoloviční většina platných hlasů všech členů svazku.
Kvalifikovaná většina je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:

změně stanov svazku,
výši členských příspěvků,
přijetí nového člena svazku,
vyloučení člena svazku,
volbě a odvolání členů předsednictva,
majetkové účasti v jiné společnosti.
nabytí a převodu investičního majetku

Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

B) Předsednictvo

Článek 13
Postavení a působnost předsednictva

Předsednictvo je výkonným orgánem valné hromady.
Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech svazku, které nejsou stanovami svazku, nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
Předsednictvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
Předsednictvu přísluší zejména:

řídit činnost svazku,
zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, kontrolovat hospodaření podle něj a provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném valnou hromadou,
svolávat valnou hromadu,
zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:

návrh koncepce činnosti svazku,
návrh na změnu stanov,
roční zprávy o činnosti svazku a o stavu jeho majetku, včetně inventarizace,
návrh rozpočtu a závěrečného účtu svazku,

vést seznam členů svazku.

Článek 14
Složení a funkční období předsednictva

Předsednictvo svazku má pět členů. Členem předsednictva může být kterýkoliv člen svazku. V čele předsednictva je předseda svazku, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda svazku.
Členové předsednictva, včetně předsedy svazku a místopředsedy svazku jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou svazku.
Funkční období předsednictva je dvouleté, neskončí však dříve, než je valnou hromadou zvoleno nové předsednictvo a to i v případě změny zástupce člena svazku. Opětovná volba člena předsednictva je možná.
Člen předsednictva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi svazku. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat předsednictvo. Předsednictvo je povinno projednat odstoupení člena předsednictva na nejbližším zasedání poté, co rezignaci obdrželo. Kooptace jiného člena předsednictva není možná.
Pokud ze své funkce odstoupí jeden člen předsednictva, pracuje dále předsednictvo ve čtyřčlenném složení. Při odstoupení dvou a více členů předsednictva musí být svolána do 30 dnů mimořádná valná hromada k volbě nového předsednictva.
Pokud ze své funkce odstoupí předseda svazku i místopředseda svazku, nebo místopředseda odstoupil již dříve, svolá mimořádnou valnou hromadu nejstarší člen předsednictva.

Článek 15
Zasedání předsednictva

Předsednictvo zasedá podle potřeby.
Předsednictvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání předsednictva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů předsednictva.

C) Revizní komise

Článek 16
Postavení a působnost revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem svazku.
Revizní komise se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
Revizní komisi přísluší zejména:

kontrolovat dodržování obecně platných předpisů ve svazku, těchto stanov a usnesení valné hromady,
přezkoumávat roční nebo mimořádnou účetní závěrku a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
předkládat valné hromadě i předsednictvu svá vyjádření, doporučení a návrhy na rozhodnutí,
nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví a ostatních dokladů svazku,
přezkoumávat výkon působnosti předsednictva,
účastnit se svým zástupcem jednání předsednictva.

Článek 17
Složení, ustanovení a funkční období revizní komise

Revizní komise má tři členy.
Členové revizní komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen revizní komise nesmí být zároveň členem předsednictva.
Funkční období členů revizní komise volených valnou hromadou je dvouleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová revizní komise a to i v případě změny zástupce člena svazku. Opětovná volba členů revizní komise je možná.
Revizní komise volí za svého středu předsedu revizní komise, který zastupuje komisi navenek.
Člen revizní komise může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi svazku. V takovém případě končí výkon funkce člena revizní komise dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat předsednictvo. Kooptace jiného člena revizní komise není možná.
Pokud ze své funkce odstoupí jeden člen revizní komise, pracuje dále komise ve dvoučlenném složení. Při odstoupení více členů revizní komise, musí být svolána do 30 dnů mimořádná valná hromada k volbě nové revizní komise.

Článek 18
Zasedání a jednání revizní komise

Revizní komise zasedá nejméně dvakrát ročně.
Revizní komise je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně většina jejích členů.
K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných revizní komisí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů revizní komise.

D) Předseda svazku

Článek 19
Postavení a působnost předsedy svazku

Předseda svazku je oprávněn jednat jménem svazku a činit právní úkony při zajišťování řízení a činnosti svazku. Předseda svazku je statutárním zástupcem svazku.
Předsedu svazku volí a odvolává valná hromada. Předseda svazku svolává jednání předsednictva a je předsednictvu a valné hromadě odpovědný za svou činnost.
Funkční období předsedy svazku je dvouleté, neskončí však dříve, než je zvolen nový předseda svazku, a to i v případě změny zástupce člena svazku. Opětovná volba předsedy svazku je možná.
Předseda svazku se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, usneseními z valné hromady a usnesením předsednictva.
Předseda svazku odpovídá za zajištění:

řádného vedení předepsané evidence a účetnictví
přezkoumání hospodaření svazku (audit),
roční nebo mimořádné účetní závěrky.

Předseda svazku může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsednictvu. V takovém případě končí výkon funkce předsedy svazku dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat předsednictvo. Po skončení výkonu funkce předsedy svazku nastupuje na jeho místo místopředseda svazku. Kooptace jiného člena svazku není možná.

Jménem svazku se předseda svazku podepisuje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis. Pro platnost dokumentu stačí jen podpis předsedy svazku.

Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku ve všech jeho činnostech. Při zastupování se na činnost místopředsedy svazku vztahují veškerá ustanovení o předsedovi svazku.

Pro jednání jménem svazku může předseda svazku, předsednictvo, nebo valná hromada pověřit i jiného člena svazku.

Část IV. - Majetek, hospodaření svazku, kontrola

Článek 20
Majetek svazku

Majetek svazku je tvořen členskými příspěvky, dary, dotacemi a ziskem z vlastní činnosti.
Při vytvoření svazku nevkládají členové do svazku žádný movitý či nemovitý majetek Pokud se tak dále stane na základě rozhodnutí příslušného orgánu toho kterého člena svazku a rozhodnutí valné hromady, bude ocenění tohoto vkladu provedeno znaleckým posudkem.

Článek 21
Hospodaření svazku

Hospodaření svazku se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjmy svazku tvoří:

členské příspěvky,
další příspěvky členů svazku,
dotace a dary,
finanční prostředky získané vlastní činností svazku.

Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou.

Návrh rozpočtu valné hromadě předkládá předsednictvo.

Za řádné vedení evidence a účetnictví odpovídá předseda svazku.

Svazek vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.

Po skončení účetního období je předseda svazku povinen zabezpečit sestavení účetní závěrky v termínu dle platných předpisů. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se svazek nachází.
Obdobně musí být sestavena mimořádná účetní závěrka.

Roční účetní závěrku předloží předseda svazku k projednání v předsednictvu a k přezkoumání revizní komisi (v případě potřeby k prověření auditorovi). Předsednictvo předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě.

Za hospodaření svazku odpovídá předseda svazku.

Článek 22
Odpovědnost za hospodaření

Svazek odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
Členové svazku ručí za závazky svazku pouze do výše svých splacených členských příspěvků a případných dalších příspěvků.
Zisk se na základě rozhodnutí valné hromady rozdělí mezi členy svazku v poměru, který odpovídá výši jejich členských příspěvků. Ve stejném poměru se členové svazku budou podílet na úhradě ztráty svazku.

Článek 23
Kontrola svazku jeho členy

Členové svazku mají právo nahlížet do účetních dokladů a dalších listin svazku za účelem kontroly jeho hospodaření.

Část V. - Zánik svazku

Článek 24
Podmínky zániku

Zrušení svazku se řídí ustanoveními §§ 168 – 173 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zánik svazku ustanovením § 185 občanského zákoníku, likvidace svazku se řídí §§ 187- 209  občanského zákoníku.  
O způsobu vypořádání (likvidačního zůstatku či ztráty) majetku svazku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek či ztráta přitom bude rozdělen mezi všechny členy ve výši poměru členských příspěvků.

Část VI. - Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 25

V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

Článek 26
Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou.

 

 

DODATEK Č.1 /dodatek-c-1-pdf.pdf

DODATEK Č. 2 /dodatek-c-2-pdf.pdf

 

Copyrights © 2008-2023 Synetix, s. r. o.