Zakladatelská smlouva

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí

Region Cezava

uzavřená dle § 46 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a s v souladu s ustanovením § 20i a 20j občanského zákoníku v platném znění.

Článek 1
Smluvní strany

Smluvními stranami jsou obce:

 1. Obec Blučina, nám. Svobody 119, PSČ 664 56 IČO: 281611
 2. Obec Kobylnice, Na Budínku 240, PSČ 664 51 IČO: 488160
 3. Obec Měnín, Měnín 34, PSČ 664 57 IČO: 282090
 4. Obec Moutnice, Moutnice 277, PSČ 664 55 IČO: 282154
 5. Obec Nesvačilka, Nesvačilka 102, PSČ 664 54 IČO: 637505
 6. Obec Nikolčice, Hlavní 85, PSČ 693 01 IČO: 283410
 7. Obec Otmarov, Otmarov 56, PSČ 664 57 IČO: 488259
 8. Obec Otnice, Školní 470, PSČ 683 54 IČO: 292206
 9. Obec Rajhradice, Opatovická 93, PSČ 664 61 IČO: 488291
 10. Obec Sokolnice, Komenského 435, PSČ 664 52 IČO: 282596
 11. Obec Telnice, Růžová 243, PSČ 664 59 IČO: 282677
 12. Obec Těšany, Těšany 141, PSČ 664 54 IČO: 282693
 13. Obec Újezd u Brna, Komenského 107, PSČ 664 53 IČO: 282740
 14. Obec Žatčany, Žatčany 125, PSČ 664 53 IČO: 282944
 15. Město Židlochovice, Masarykova 100, PSČ 667 01 IČO: 282979

Článek 2
Předmět smlouvy

Smluvní strany vytvářejí dobrovolný svazek obcí (dále jen svazek).

Článek 3
Název, sídlo svazku

Název svazku: Region Cezava
Sídlo svazku: Moutnice č. 277, 664 55 Moutnice

Článek 4
Předmět činnosti svazku

Předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku zejména při:

 1. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
 2. úkolech v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata
 3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
 4. udržení, obnově a rozvoji místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu a rozvoj obcí
 5. rozvoji hospodářství v obcích s využitím místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva
 6. zachování a obnově vlastního obrazu obcí, jejich sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a krajině
 7. úpravě a čistotě veřejných prostorů a staveb, zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí
 8. udržení, obnově a rozvoji účelného využívání přirozeného produkčního potenciálu venkovské krajiny, při zachování a rozvíjení jejích přírodních, obytných a estetických hodnot
 9. výměně zkušeností z realizace místních programů obnovy vesnice a formulování společných stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy vesnice
 10. operativním předávání informací o programech obnovy a rozvoje vesnice (u nás i v zahraničí)
 11. vytváření podmínek pro systematický komplexní rozvoj území svazku dle strategických rozvojových dokumentů svazku.

Článek 5
Orgány svazku

Orgány svazku jsou:

 1. valná hromada
 2. předsednictvo
 3. revizní komise
 4. předseda svazku

Článek 6
Stanovy svazku

Stanovy svazku jsou nedílnou přílohou této smlouvy o vytvoření svazku.

Článek 7
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Článek 8
Práva a povinnosti účastníků smlouvy

 1. Účastníci smlouvy jsou návrhem smlouvy vázáni ode dne jeho schválení zastupitelstvem obce do dne stanoveného pro přijetí návrhu smlouvy obcemi, kterým je návrh smlouvy určen a pokud jej neodmítnou před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu.
 2. Práva a povinnosti členů svazku jsou určeny stanovami svazku.

Článek 9
Hospodaření svazku

 1. Svazek je právnickou osobou.
 2. Hospodaření svazku obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Článek 10
Zrušení svazku

Pro zrušení svazku a jeho zánik platí ustanovení § 20j občanského zákoníku.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi účastníky.
 2. Svazek založený dle této smlouvy nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení.
 3. Smlouva je zpracována v 16 vyhotoveních a to 1x pro každou smluvní stranu a 1x pro řízení o registraci svazku.

V Měníně dne 28.1.2003

Smluvní strany:

 1. Obec Blučina
  …………………………
  Josef Srnec starosta obce razítko
   
 2. Obec Kobylnice
  …………………………
  Ing. Dana Šmídová starostka obce razítko 
   
 3. Obec Měnín
  ……………………………….
  Oldřich Odrážka starosta obce razítko 
   
 4. Obec Moutnice
  …………………………..
  RNDr. František Vymazal starosta obce razítko 
   
 5. Obec Nesvačilka
  ………………………………
  Jaroslav Klanica starosta obce razítko 
   
 6. Obec Nikolčice
  ………………………
  Ing. Vojtěch Konečný starosta obce razítko 
   
 7. Obec Otmarov
  ……………………………
  Josef Koláček starosta obce razítko 
   
 8. Obec Otnice
  …………………………...
  Pavel Prokop starosta obce razítko 
   
 9. Obec Rajhradice
  …………………………………..
  Božena Beránková starostka obce razítko 
   
 10. Obec Sokolnice
  …………………………..
  Jiří Životský starosta obce razítko 
   
 11. Obec Telnice
  ……………………………..
  Ing. Jiří Dudák starosta obce razítko 
   
 12. Obec Těšany
  ………………………..
  Jan Husák starosta obce razítko
   
 13. Obec Újezd u Brna
  ……………………………….
  ThDr. ThD. Jan Hradil starosta obce razítko 
   
 14. Obec Žatčany
  ……………………...
  Ing. Oldřich Zapoměl starosta obce razítko 
   
 15. Město Židlochovice
  …………………………
  JUDr. Hana Kratochvílová starostka města razítko
Copyrights © 2008-2024 Synetix, s. r. o.